Lìdaìzhìshàng 16:35

35 Yào shuō , zhĕngjiù wǒmen de shén a , qiú nǐ jiù wǒmen , jùjí wǒmen , shǐ wǒmen tuōlí waì bāng , wǒmen hǎo chēngzàn nǐde shèng míng , yǐ zànmĕi nǐ wèi kuā shēng .
Do Not Sell My Info (CA only)