Lìdaìzhìshàng 16:37

37 Dàwèi paì Yàsà hé tāde dìxiōng zaì yuē guì qián chángcháng shìfèng Yēhéhuá , yī rì jǐn yī rì de zhífèn .
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice