6 Fán wǒ tóng Yǐsèliè rén suǒ zǒu de dìfang , wǒ hé céng xiàng Yǐsèliè de yī gè shì shī , jiù shì wǒ fēnfu mù yǎng wǒ mín de shuō , nǐ wèihé bù gĕi wǒ jiànzào xiāng bǎi mù de diàn yǔ ne .