28 Xiān jiàn Sǎmǔĕr , jī shì de érzi Sǎoluó , ní Ěr de érzi Níér , xǐ lǔ yǎ de érzi Yuēyē suǒ fēnbié wèi shèng de wù dōu guī Shìluómì hé tāde dìxiōng zhǎng guǎn .