26 Zhè shì luō mì hé tāde dìxiōng zhǎng guǎn fǔ kù de shèngwù , jiù shì Dàwèi wáng hé zhòng zúzhǎng , qiā fú zhǎng , bǎifūzhǎng , bìng jūnzhǎng suǒ fēnbié wèi shèng de wù .