17 Zhèyàng , jiù jiāngù Yóudà guó , shǐ Suǒluómén de érzi Luóbōān qiángshèng sān nián , yīnwei tāmen sān nián zūnxíng Dàwèi hé Suǒluómén de dào .