6 Tā chū qù gōngjī Fēilìshì rén , chāihuǐ le Jiātè chéng , yǎ bǐ ní chéng , hé Yàshítū chéng . zaì Fēilìshì rén zhōng , zaì Yàshítū jìng neì , yòu jiànzhù le xiē chéng .