Lièwángjìshang 1:47

47 Wáng de chénpú yĕ lái wèi wǒmen de zhǔ Dàwèi wáng zhùfú , shuō , yuàn wáng de shén shǐ Suǒluómén de míng bǐ wáng de míng gèng zūnróng . shǐ tāde guó wèi bǐ wáng de guó wèi gèng dà . wáng jiù zaì chuáng shàng qū shēn xià baì .