9 Zhòng bǎifūzhǎng jiù zhào zhe jìsī Yéhéyédà yīqiè suǒ fēnfu de qù xíng , gè daì suǒ guǎn ānxīrì jìn bān chū bān de rén lái jiàn jìsī Yéhéyédà .