23 Zhòng jūnzhǎng hé shǔ tāmende rén tīngjian Bābǐlún wáng lì leJīdàlì zuò shĕng zhǎng , yúshì jūnzhǎng ní tàn yǎ de érzi Yǐshímǎlì , jiā Lìyà de érzi Yuēhānán , ní tuó fǎ rén dān hù miè de érzi Xīláiyǎ , Mǎjiā rén de érzi yǎ sǎ ní yà , hé shǔ tāmende rén dōu dào Mǐsībā jiànJīdàlì .