25 Qī yuè jiān , zōng shì Yǐlìshā mǎ de sūnzi , ní tàn yǎ de érzi Yǐshímǎlì daì zhe shí gèrén lái , shā le jī dàLìhé tóng tā zaì Mǐsībā de Yóudà rén yǔ Jiālèdǐ rén .