9 Yúshì hā xuē yòng sì shí gè luòtuo , tuó zhe Dàmǎsè de gèyàng mĕi wù wèi lǐwù , qù jiàn Yǐlìshā . dào le Tānàli , zhàn zaì tā miànqián , shuō , nǐ érzi Yàlán wáng biàn Hādá dǎfa wǒ lái jiàn nǐ , tā wèn shuō , wǒ zhè bìng néng hǎo bùnéng hǎo .