12 Móxī duì Yàlún hé tā shèngxia de érzi YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ shuō , nǐmen xiàn gĕi Yēhéhuá huǒ jì zhōng suǒ shèng de sù jì/zhaì , yào zaì tán páng bú daì jiào ér chī , yīnwei shì zhì shèng de .