Lìwèijì 10:18

18 Kàn nǎ , zhè jì shēng de xuè bìng méiyǒu ná dào shèng suǒ lǐ qù , nǐmen bĕn dàng zhào wǒ suǒ fēnfu de , zaì shèng suǒ lǐ chī zhè jì ròu .