2 Nǐ xiǎoyù Yǐsèliè rén shuō , ruò yǒu fùrén huáiyùn shēng nánhái , tā jiù bù jiéjìng qī tiān , xiàng zaì yuè jìng wūhuì de rìzi bù jiéjìng yíyàng .