Lìwèijì 12:4

4 Fùrén zaì chǎn xuè bù jié zhī zhōng , yào jia jū sān shí sān tiān . tā jiéjìng de rìzi wèi mǎn , bùkĕ mó shèngwù , yĕ bùkĕ jìnrù shèng suǒ .