Lìwèijì 13:48

48 Wúlùn shì zaì jìng shàng , zaì wĕi shàng , shì má bù de , shì yáng maó de , shì zaì pí zǐ shàng , huò zaì pí zǐ zuò de shénme wùjiàn shàng ,