Lìwèijì 17:5

5 Zhè shì wéi yào shǐ Yǐsèliè rén bǎ tāmen zaì tiānyĕ lǐ suǒ xiàn de jì daì dào huì mù ménkǒu , Yēhéhuá miànqián , jiāo gĕi jìsī , xiàn yǔ Yēhéhuá wéi píngān jì .