Lìwèijì 17:7

7 Tāmen bùkĕ zaì xiànjì gĕi tāmen xíng xié yín suǒ suícóng de guǐ mó ( yuánwén shì gōng shānyáng ) , zhè yào zuò tāmen shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì .