Lìwèijì 20:3

3 Wǒ yĕ yào xiàng nà rén biàn liǎn , bǎ tā cóng mín zhōng jiǎnchú , yīnwei tā bǎ érnǚ xiàn gĕi mó luò , diànwū wǒde shèng suǒ , xièdú wǒde shèng míng .