18 Nǐ xiǎoyù Yàlún hé tā zǐsūn , bìng Yǐsèliè zhòngrén shuō , Yǐsèliè jiā zhōng de rén , huò zaì Yǐsèliè zhōng jìjū de , fán xiàn gōngwù , wúlùn shì suǒ xǔ de yuàn , shì gānxīn xiàn de , jiù shì xiàn gĕi Yēhéhuá zuò Fánjì de ,