34 Nǐmen zaì chóudí zhī dì jūzhù de shíhou , nǐmen de dì huāngliáng yào xiǎngshòu zhòng ānxī , zhèngzaì nàshíhòu , dì yào xiēxi , xiǎngshòu ānxī .