Lìwèijì 26:36

36 Zhìyú nǐmen shèngxia de rén , wǒ yào shǐ tāmen zaì chóudí zhī dì xīn jīng dǎnqiè . yèzi beì fēng chuī de xiǎngshēng , yào zhuīgǎn tāmen , tāmen yào taóbì , xiàng rén taóbì dāo jiàn , wú rén zhuīgǎn , què yào diēdǎo .