Lìwèijì 5:18

18 Yĕ yào zhào nǐ suǒ gū déng de jià , cóng yáng qún zhōng qiā yī zhǐ méiyǒu cánji de gōng miányáng lái , gĕi jìsī zuò shú qiā jì . zhìyú tā wù xíng de nà cuò shì , jìsī yào wèi tā shú zuì , tā bì mĕng shèmiǎn .