Lìwèijì 5:7

7 Tāde lìliang ruò bù gòu xiàn yī zhǐ yánggāo , jiù yào yīn suǒ fàn de zuì , bǎ liǎng zhǐ bānjiū huò shì liǎng zhǐ chú gē daì dào Yēhéhuá miànqián wéi shú qiā jì , yī zhǐ zuò shú zuì jì , yī zhǐ zuò Fánjì .