Lìwèijì 5:8

8 Bǎ zhèxie daì dào jìsī nàli , jìsī jiù yào xiān bǎ nà shú zuì jì xiànshang , cóng niǎo de jǐngxiàng shàng jiū xià tóu lái , zhǐshì bùkĕ bǎ niǎo sī duàn ,