Lìwèijì 6:9

9 Nǐ yào fēnfu Yàlún hé tāde zǐsūn shuō , Fánjì de tiaólì nǎi shì zhèyàng , Fánjì yào fàng zaì tán de chái shàng , cóng wǎnshang dào tiān liàng , tán shàng de huǒ yào chángcháng shāo zhe .