Lìwèijì 9:2

2 Duì Yàlún shuō , nǐ dàng qǔ niú qún zhōng de yī zhǐ gōngniú dú zuò shú zuì jì , yī zhǐ gōng miányáng zuò Fánjì , dōu yào méiyǒu cánji de , xiàn zaì Yēhéhuá miànqián .