Lìwèijì 9:3

3 Nǐ yĕ yào duì Yǐsèliè rén shuō , nǐmen dàng qǔ yī zhǐ gōng shānyáng zuò shú zuì jì , yòu qǔ yī zhǐ niúdú hé yī zhǐ miányáng gāo , dōu yào yī suì , méiyǒu cánji de , zuò Fánjì ,