Lùdéjì 1:20

20 Ná é mǐ duì tāmen shuō , búyào jiào wǒ ná é mǐ ( ná é mǐ jiù shì tián de yìsi ) , yào jiào wǒ Mǎlā ( Mǎlā jiù shì kǔ de yìsi ) , yīnwei quánnéng zhĕ shǐ wǒ shòu le dà kǔ .