Lùdéjì 2:14

14 Dào le chī fàn de shíhou , Bōesī duì Lùdé shuō , nǐ dào zhèlǐ lái chī bǐng , jiāng bǐng zhàn zaì cù lǐ . Lùdé jiù zaì shōugē de rén pángbiān zuò xià , tāmen bǎ hōng le de suì zǐ dìgĕi tā . tā chī bǎo le , hái yǒuyú shèng de .