6 Nàli ruò yǒu dāng dé píngān de rén , dāng dé píngān de rén yuánwén zuò píngān zhī zǐ nǐmen suǒ qiú de píngān jiù bì líndào nà jiā , bù rán , jiù guīyǔ nǐmen le .