52 Yēsū duì nàxiē lái ná tāde Jìsīzhǎng , hé shǒu diàn guān , bìng zhǎnglǎo , shuō , nǐmen daì zhe dāo bàng , chūlai ná wǒ , rútóng ná qiángdào ma .