49 Wǒ yào jiāng wǒ fù suǒ yīngxǔ de jiàng zaì nǐmen shēnshang . nǐmen yào zaì chéng lǐ dĕnghòu , zhídào nǐmen lǐngshòu cóng shàng tóu lái de nénglì .