18 Zhǔ de líng zaì wǒ shēnshang , yīnwei tā yòng gāo gào wǒ , jiào wǒ chuán fúyin gĕi pínqióng de rén . chāiqiǎn wǒ bàogào beìlǔ de dé shìfàng , xiāyǎn de dé kànjian , jiào nà shòu yēzhì de dé zìyóu ,