6 Yēsū jiù hé tāmen tóng qù . lí nà jiā bù yuǎn , bǎifūzhǎng tuō jǐ ge péngyou qù jiàn Yēsū , duì tā shuō , Zhǔ a , búyào laódòng . yīn nǐ dào wǒ shĕ xià , wǒ bùgǎndāng .