56 Rénzǐ lái bú shì yào miè rén de xìngméng , xìngméng huò zuò línghún xià tòng shì yào jiù rén de xìngméng . shuō zhe jiù wǎng biéde cūnzhuāng qù le . yǒu gǔ juàn zhǐyǒu wǔ shí wǔ jiē shǒu jù wǔ shí liù jié mò jù