54 Tāde méntǔ , Yǎgè , Yuēhàn , kànjian le , jiù shuō , Zhǔ a , nǐ yào wǒmen fēnfu huǒ cóng tiān shàng jiàng xià lái , shāo miè tāmen , xiàng Yǐlìyà suǒ zuò de ma . yǒu gǔ juàn wú xiàng Yǐlìyà suǒ zuò de shù zì