12 Nà rén jiù qǐlai , lìkè ná zhe rùzi , dāng zhòngrén miànqián chū qù le . yǐzhì zhòngrén dōu jīngqí , guī róngyào yǔ shén shuō , wǒmen cónglái méiyǒu jiàn guò zhèyàng de shì .