12 Yēsū xīnli shēn shēn de tànxī shuō , zhè shìdaì wèishénme qiú shénjī ne . wǒ shízaì gàosu nǐmen , méiyǒu shénjī gĕi zhè shìdaì kàn .