27 Wǒ zaì ànzhōng gàosu nǐmen de , nǐmen yào zaì míngchù shuō chūlai . nǐmen ĕr zhōng suǒ tīng de , yào zaì fáng shang xuānyáng chūlai .