31 Shènzhì zhòngrén dōu xīqí . yīnwei kànjian yǎba shuōhuà , cánji de quányù , quèzi xíng zǒu , xiāzi kànjian , tāmen jiù guī róngyào gĕi Yǐsèliè de shén .