32 Yēsū jiào méntǔ lái shuō , wǒ liánmǐn zhè zhòngrén , yīnwei tāmen tóng wǒ zaì zhèlǐ yǐjing sān tiān , yĕ méiyǒu chī de le . wǒ bú yuànyì jiào tāmen è zhe huí qù , kǒngpà zaì lù shang kùnfá .