2 Yēsū jiù dǎfa liǎng ge méntǔ , duì tāmen shuō , nǐmen wǎng duìmiàn cúnzi lǐ qù , bì kànjian yī pǐ lu shuān zaì nàli , hái yǒu lu jū tóng zaì yī chù . nǐmen jiĕkāi qiā dào wǒ zhèlǐ lái .