2 Yīnwei nǐmen zĕnyàng lùnduàn rén , yĕ bì zĕnyàng beì lùnduàn . nǐmen yòng shénme liángqì liáng gĕi rén , yĕ bì yòng shénme liángqì liáng gĕi nǐmen .