8 Nǐ zhè yáng qún de gāo tái , Xī \'ān chéng ( chéng yuánwén zuò nǚzi ) de shān nǎ , cóng qián de quánbǐng , jiù shì Yēlùsǎlĕng mín ( mín yuánwén zuò nǚzi ) de guó quán , bì guīyǔ nǐ .