Mínshùjì 13:2

2 Nǐ dǎfa rén qù kuītàn wǒ suǒ cìgĕi Yǐsèliè rén de Jiānán dì , tāmen mĕi zhīpaì zhōng yào dǎfa yī gèrén , dōu yào zuò shǒulǐng de .