Mínshùjì 14:29

29 Nǐmen de shī shǒu bì dǎo zaì zhè kuàngyĕ , bìngqiĕ nǐmen zhōngjiān fán beì shǔ diǎn , cóng èr shí suì yǐwaì , xiàng wǒ fā yuànyán de ,