Mínshùjì 15:15

15 Zhìyú huì zhòng , nǐmen hé tóngjū de waìrén dōu guī yī lì , zuòwéi nǐmen shì shìdaì daì yǒngyuǎn de dénglì , zaì Yēhéhuá miànqián , nǐmen zĕnyàng , jìjū de yĕ yào zĕnyàng .