Mínshùjì 15:38

38 Nǐ fēnfu Yǐsèliè rén , jiào tāmen shì shìdaì daì zaì yīfu bian shàng zuò £¿ £¿ zǐ , yòu zaì dǐ bian de £¿ £¿ zǐ shàng déng yī gēn lán xì daìzi .